Ticker Name Last Fiscal Year Last Quarter Last Price Today's change Market Cap. (Bil, P/E) P/E
XHC CTCP Xuân Hòa Việt Nam 2019 Q4/2023 21.70 0.00 457.58 5.79
XLV CTCP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà 2023 Q0/2023 9.20 0.00 30.00 4.95
XMC CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai 2019 Q4/2023 7.70 0.20 549.81 3.91
XMD CTCP Xuân Mai - Đạo Tú 2023 Q0/2023 5.60 0.00 10.80 3.72
XMP CTCP Thủy điện Xuân Minh Q4/2023 16.50 0.00 247.50
XPH CTCP Xà phòng Hà Nội 2019 Q4/2023 6.40 0.00 83.02 -14.18
YBC CTCP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái 2018 Q4/2022 5.00 -0.50 58.87 10.80
YBM CTCP Khoáng sản công nghiệp Yên Bái 2019 Q4/2023 11.00 -0.20 157.30 17.07
YEG CTCP Tập đoàn Yeah1 2019 Q4/2023 9.49 0.14 1,246.54 -0.73
YRC CTCP Đường sắt Yên Lào 2021 Q0/2021 6.30 0.00 13.49 6.45
YSC Công ty Cổ phần HAPACO Yên Sơn Q/
YTC CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh 2023 Q0/2023 39.10 0.00 260.88 18.52